Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Lorencia
Phiên bản : Season 6.3 HOÀN HẢO NHẤT TRÊN PC 7 Class Season 6.3 Website : http://mu-bavuongss6.net
Exp 300x (non PK exp 450x) Tỷ lệ Drop : 30% Trang Tài Khoản : http://mu-bavuongss6.net
Tối đa Cánh Cấp 3 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : http://mu-bavuongss6.net/downloads
Giới Hạn Reset : 10 lần / 1 ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 5 Rs 2000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/n
Antihack : Pro 99% Zen : 1.000.000.000 Groups :
Sub Lộ trình phát triển:
1 5 ngày sau open drop nguyên liệu 2 Icrus
2 sau open mở sự kiên Medusa + Boss Nhện Rakilon
3 sau open mở đầy đủ các even Boss
4 sau open mở sự kiện Siêu Boss
6 30 ngày sau open mở ép wing 3
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Sự kiện
1 100%
2 80%
3 80%
4 Không 80%
5 Không 80%
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Huyết lâu Server 1,2,3,4,5 0:5, 2:5 ( 2 tiếng 1 lần ) / /
/
/
/

Quảng trường quỷ Server 1,2,3,4,5 1:5, 3:5 ( 2 tiếng/lần) /
/
/ /

Medusa Server 1,2,3,4,5 00:25, 2:25, 6:25, 10:25, 14:25, 18:25, 20:25, 22:25 /
/
/ /

hỏ Ngọc Server 1,2,3,4,5 1:30, 3:30 (2h/lần) / /
/
/

Sự kiện mùa hè Server 1,2,3,4,5 0:45, 2:45 (2h/lần) / /
/
/

Rồng vàng Server 1,2,3,4,5 0:00, 2:00 (2h/lần) / / /

Rồng Đỏ Server 1,2,3,4,5 1:00, 3:00 (2h/ lần ) / / /

Phù Thuỷ Trắng Server 1,2,3,4,5 1:15, 3:15 (2h/lần) / / /

BOSS NIXIE Server 1,2,3,4,5 2:30, 4:30, 8:30, 14:30, 19:30 / / /

BOSS Darkness Server 1,2,3,4,5 1:30, 3:30, 7:30, 13:30, 21:30 / / /

BOSS Magriffy Server 1,2,3,4,5 1:30, 5:30, 10:30, 16:30, 23:30 / / /

Siêu Boss Server 1,2,3,4,5 20:30 / / /

Hỗn nguyên lầu Server 1,2,3,4,5 2:10, 6:10, 10:10, 14:10, 18:10, 22:10 / / /

Kundun Kalima 7 Server 1,2,3,4,5 1:25, 5:25, 9:25, 13:25, 17:25, 19:25, 21:25, 23:25 / / /